Storitve

VODENJE IN IZVEDBA INVESTICIJSKIH PROJEKTOV

Glavna dejavnost našega podjetja je izvedba investicijskih projektov skladno s smernicami in določili FIDIC. Naši visoko usposobljeni kadri in preudarno izbrani pogodbeni partnerji poskrbijo za celovit investicijski inženiring pri vodenju in izvedbi gradbenih projektov. Zagotavljamo strokovno izvedbo aktivnosti v vseh fazah investicijskega projekta ter v skladu z Gradbenim zakonom (GZ).

Nizke gradnje

Prvi steber investicijskih projektov, ki jih pripravimo, vodimo in izvedemo od načrta do strokovne izvedbe so nizke gradnje. Specializirani smo v gradnjo in vzdrževanje:

 • cest in cestne infrastrukture (obvoznice, AC, pločniki, steze za kolesarje in pešce, krožišča, križišča, parkirišča javna razsvetljava, ipd.)
 • komunalnih vodov (vodovodi, plinovodi, telekomunikacijski void, kanalizacija) in spremljajoče infrastrukture (čistilne naprave, akumulacijski bazene, deponije, ipd.)
 • ureditve javnih in zasebnih zunanjih površin (parki in druge zelene površine, trgi, športne površine, otroška igrišča, ipd.)

Opravljamo tudi sanacije poškodovanih površin zaradi naravnih in drugih nesreč (plazovi, poplave, poškodovana in dotrajana cestišča ipd.)

Visoke gradnje

Visoke gradnje so naš drugi steber investicijskih projektov. Glede na potrebe strank pripravimo celotno dokumentacijo in izvedbo od zakoličbe terena do kritine objekta. Visoke gradnje, ki jih uresničujemo glede na želje naročnika so:

 • stanovanjski in industrijski objekti (hiše, večstanovanjske stavbe, poslovne stvabe, ipd.)
 • trgovski centri
 • skladišča
 • izobraževalni in šporni obekti (šole, športni centri, kopališča, ipd.)
 • letališča
 • in ostali objekti na željo naročnika.
STORITVE

Ustvarjanje učinkovitih inženirskih rešitev je naša strast. Preudarno načrtovanje, strokovno svetovanje, vrhunsko vodenje, natančen nadzor in profesionalna izvedba so ključ do naše odličnosti in zadovoljstva naše sleherne stranke.

01 Načrtovanje

Celovito kvalitetno načrtovanje investicijskega projekta je temelj stroškovno optimalne in dolgoročno kvalitetne izvedbe projekta.

02 Svetovanje

Svetovanje pri optimizaciji gradbenih procesov z namenom zniževanja stroškov ter hitrejše gradnje za najboljše naložbene učinke investitorja.

03 Vodenje

Vodenje investicijskih projektov od pridobivanja upravnih dovoljenj do predaje objekta investitorju.

04 Izvedba

Zagotavljamo brezhibno izvedbo investicije in prevzemamo popolno odgovornost do spoštovanja dogovorjenih kvalitativnih zahtev, časovnih rokov ter finančnih okvirov projekta.

05 Nadzor

Vse gradbene faze dosledno spremljamo in vršimo nadzor nad potekom dela. Opravljamo tudi izredne kontrole (»super nadzor«) poteka inženiringa drugega izvajalca, kjer v imenu investitorja preverimo doseganje zastavljenih ciljev projekta v različnih fazah izvajanja.

NAČRTOVANJE PROJEKTNE IN TEHNIČNE DOKUMENTACIJE S SVETOVANJEM IN PRIDOBIVANJEM DOVOLJENJ IN SOGLASIJ

Strokovno izdelamo projektno in tehnično dokumentacijo ter poskrbimo za pridobitev upravno pravnih dovoljenj z vsemi potrebnimi soglasji:

 1. Izdelava investicijskih programov z oceno stroškov
 2. Izdelava projektne naloge:
  • pridobivanje upravnih dovoljenj
  • pridobivanje soglasij
  • pridobivanje gradbenega dovoljenja
 3. Organizacija in koordinacija izvedbe projekta:
  • idejni projekt
  • pridobivanje gradbenega dovoljenja
  • izvedba del
  • popis izvedenih del
 4. Racionalizacija projektne dokumentacije z optimizacijo stroškov in časovne izvedbe projekta.

TEHNIČNI IN FINANČNI NADZOR NAD GRADNJO TER KOORDINACIJA IZVAJALCEV

Izvedbo projektov sproti vrednotimo z natančnimi nadzori, ki so skladni z Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1). S tem poskrbimo za dosledno izvajanje investicijskega programa oziroma projektne dokumentacije na najvišji ravni ter v skladu z vsemi veljavnimi predpisi. Nadzor nad izvedbo del skladno Gradbenim zakonom poteka po naslednjih korakih:

 1. Priprava razpisne dokumentacije:
  • priprava razpisnih podlog za izbor izvajalca
  • izvedba razpisa z vrednotenjem in izborom izvajalca
  • priprava pogodbe za izvajanje
 2. Projektiranje:
  • pregled tehnične in druge dokumentacije
  • sodelovanje s projektanti pri reševanju tekoče problematike na gradbišču
 3. Koordinacija dopolnitev in sprememb investicijskega projekta, ki nastanejo med izvajanjem del na terenu; Spremljanje
  in nadzor uvajanja sprememb ter usklajevanje želja naročnika z delom projektanta.
 4. Finančno spremljanje poteka projekta:
  • nadzor nad optimizacijo stroškov izvedenih del
  • sodelovanje pri izmerah na objektu in pri izdelavi knjige obračunskih izmer
  • kontrola začasnih mesečnih situacij in končne obračunske situacije izvajalca GOI del skladno s sklenjenimi pogodbami
  • sodelovanje pri sklepanju vseh morebitnih dodatkov k osnovni pogodbi z izvajalcem
  • kontrola in potrjevanje dodatnih analiz s strani podizvajalcev za nepredvidena in dodatno naročena dela s strani naročnika
 1. Koordinacija izvajanja del med izvajalci GOI del in tehnologije
 2. Terminsko spremljanje projekta:
  • izdelava generalnega terminskega plana
  • izdelava mesečnih ali tedenskih planov
  • terminsko spremljanje poteka del
 3. Izvedba postopkov za pridobitev uporabnega dovoljenja:
  • priprava dokumentacije za tehnični pregled
  • izvedba tehničnega pregleda
  • odprava morebitnih napak in pomanjkljivosti ugotovljenih pri tehničnem pregledu objekta
  • pridobitev uporabnega dovoljenja
 4. Primopredaja del z izvajalci:
  • kvalitativni pregledi izvedenih del
  • finančni obračun izvedenih del
  • izdelava primopredajnih zapisnikov
 5. Predaja objekta Investitorju:
  • priprava dokumentacije
  • sodelovanje pri odpravi pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi

Podatki podjetja:

CBE d.o.o.
Tehnološki park 20 - blok C2, 1000 Ljubljana

KONTAKTNE INFORMACIJE

IZPOLNITE KONTAKTNI OBRAZEC